Click vào để phóng to sản phẩm

Phân vi sinh DASVILA (can 5 lít)

Thông Tin

Phân vi sinh Dasvila chứa 2 chủng vi khuẩn Azospirillium lipoferum, Pseudomonas stutzeri và phụ gia có tác dụng cố định đạm trong không khí thành đạm hữu dụng và phân giải lân khó tiêu thành lân dễ tiêu cung cấp cho cây lúa

Thành Phần

  • Vi khuẩn Pseudomonas stutzeri 109CFU/ml
  • Vi khuẩn Azospirillium lipoferum 109CFU/ml
  • Tỷ trọng: 1,005
  • pH H2O: 7,5